Kudos - Class XII Toppers 2021 - 2022

Purvi Yadav

Purvi Yadav (98.4%)

Shrishti Singh

Shrishti Singh (96.8%)

Samaksh Jandial

Samaksh Jandial (96.8%)

Ayushi Raina

Ayushi Raina (96%)

Shivane Kapoor

Shivane Kapoor (96%)

Bhoomi Puri

Bhoomi Puri (95%)

Shivya Mahajan

Shivya Mahajan (97.4%)

Mannat Sabharwal

Mannat Sabharwal (95.6%)

Muskaan Mahajan

Muskaan Mahajan (95.2%)

Divya Gupta

Divya Gupta (96.4%)

Mukrram- UL-Bashar

Mukrram- UL-Bashar (95.2%)